Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van GX Administraties

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die worden aangegaan tussen GX Administraties en haar opdrachtgevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

    • GX Administraties: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, handelend onder de naam GX Administraties, gevestigd aan de Einsteinstraat 14-c te Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37153695;
    • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan GX Administraties opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten.

3. Dienstverlening

3.1 GX Administraties zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

3.2 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke GX Administraties naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4. Honorarium

4.1 Voor de door GX Administraties verrichte diensten is opdrachtgever een honorarium verschuldigd, zoals overeengekomen tussen partijen.

5. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 GX Administraties is slechts aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht is GX Administraties niet gehouden haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8. Geheimhouding

8.1 GX Administraties is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht ontvangt.

9. Klachten

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan GX Administraties.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen GX Administraties en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen die tussen GX Administraties en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar GX Administraties is gevestigd.