Privacybeleid

Privacyverklaring van GX Administraties

1. Introductie

GX Administraties, gevestigd aan Einsteinstraat 14-c, hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en streeft ernaar om de privacy van haar klanten, leveranciers, relaties en medewerkers te waarborgen. Deze privacyverklaring beschrijft hoe GX Administraties persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt, en welke rechten betrokkenen hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens.

2. Bescherming van persoonsgegevens

2.1 Wettelijk kader GX Administraties conformeert zich aan de (Europese) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet AVG (UAVG). Het privacybeleid van GX Administraties wordt vastgelegd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen om de naleving van privacywetten te waarborgen.

2.2 Beginselen verwerking GX Administraties hanteert de beginselen voor verwerking van persoonsgegevens, zoals vastgesteld in de privacywetgeving, waaronder:

 

    • Rechtmatig, behoorlijk en transparant: Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke eisen, en betrokkenen worden adequaat geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens.
    • Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden: Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor specifieke en rechtmatige doeleinden, zoals bepaald in de AVG.
    • Niet meer of langer dan noodzakelijk: GX Administraties verwerkt persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, en verwijdert deze gegevens wanneer ze niet langer nodig zijn.
    • Juist, actueel en vertrouwelijk: GX Administraties behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgt ervoor dat ze juist en actueel zijn. Medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.
    • Passende technische en organisatorische beveiliging: GX Administraties neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, beschadiging of vernietiging, en eist dit ook van betrokken organisaties.

3. Verwerking van persoonsgegevens

3.1 Doeleinden van gegevensverwerking GX Administraties verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke en rechtmatige doeleinden, waaronder het uitvoeren van administratieve diensten, voldoen aan wettelijke verplichtingen, relatiebeheer, communicatie en het verbeteren van haar dienstverlening.

3.2 Welke persoonsgegevens gebruikt GX Administraties GX Administraties gebruikt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit omvat onder andere contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, alsmede financiële gegevens die nodig zijn voor administratieve doeleinden.

3.3 Bijzondere persoonsgegevens GX Administraties verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de AVG, tenzij uitdrukkelijk vereist door de wet of met toestemming van betrokkenen.

4. Dienstverlening door derden

GX Administraties kan derde partijen inschakelen om haar dienstverlening efficiënt en veilig te laten verlopen. Deze partijen handelen onder de verantwoordelijkheid van GX Administraties en worden gebonden aan verwerkersovereenkomsten om de veilige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

5. Uw rechten

Betrokkenen hebben diverse rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, waaronder het recht op informatie, inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de verwerking en bezwaar tegen de verwerking. Voor het uitoefenen van deze rechten of voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens, kunnen betrokkenen contact opnemen met GX Administraties.

6. Beveiliging

GX Administraties neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. Medewerkers worden getraind in gegevensbescherming en zijn gebonden aan geheimhoudingsverplichtingen.

7. Contactgegevens

Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kunnen betrokkenen contact opnemen met GX Administraties:

 

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

GX Administraties behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen om te voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten of om veranderingen in haar bedrijfsactiviteiten weer te geven. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.